Právní ujednání

Právní jednání společnosti Firmy Praha s.r.o., se sídlem Valentinská 1061/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 01909606, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 213235 („Společnost“) podléhá následujícím omezením:

1. Reklamní a obchodní sdělení Společnosti mají pouze informativní charakter a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

2. Společnost si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou z objektivních důvodů získána potřebná interní schválení v rámci Společnosti. V takovém případě bude zájemce neprodleně informován.

3. Společnost právně jedná pouze v písemné formě a jednání v jiné formě Společnost nezavazuje, pokud nebylo ze strany Společnosti výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak.

4. Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem, změnou či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem, změnou či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

5. Společnost poskytuje informace výlučně na základě podkladů dostupných ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče a/nebo které nastaly až po poskytnutí příslušné informace.